ശ്രീ. എസ്.പീര്‍മുഹമ്മദ്
കാലഘട്ടം    25 Apr 1973 - 24 Apr 1978
ശ്രീ. എം.എസ്.കെ.രാമസ്വാമി, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    24 Aug 1978 - 04 Dec 1978
ശ്രീ. സി.എം.രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, ഐപിഎസ്
കാലഘട്ടം    04 Dec 1978 - 04 Dec 1984
ശ്രീ. കെ.രാമഭദ്രന്‍ നായര്‍
കാലഘട്ടം    07 Dec 1984 - 03 Dec 1986
ശ്രീ. കെ.ആര്‍.രാജന്‍, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    03 Dec 1986 - 27 Jul 1987
ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    27 Jul 1987 - 02 May 1988
ശ്രീ. കെ.കെ.വിജയകുമാര്‍, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    02 May 1988 - 24 May 1988
ശ്രീ. എം.കെ.ജോസഫ്‌, ഐപിഎസ്
കാലഘട്ടം    24 May 1988 - 31 Jul 1989
ശ്രീ. കെ.മോഹനചന്ദ്രന്‍, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    01 Aug 1989 - 10 Aug 1989
ശ്രീ. എ.വി.വെങ്കടാചലം, ഐപിഎസ്
കാലഘട്ടം    11 Aug 1989 - 03 Jul 1991
ശ്രീ. രാജഗോപാല്‍ നാരായണ്‍, ഐപിഎസ്
കാലഘട്ടം    04 Jul 1991 - 30 Apr 1993
ഡോ.പി.ജെ.അലക്സാണ്ടര്‍, ഐപിഎസ്
കാലഘട്ടം    19 May 1993 - 31 Aug 1994
ഡോ.സരളാ ഗോപാലന്‍, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    02 Sep 1994 - 31 May 1995
ഡോ.വി.രാജഗോപാലന്‍, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    01 Jun 1995 - 08 Mar 1996
ശ്രീ. കെ.മോഹന്‍ദാസ്‌, ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    08 Mar 1996 - 08 Sep 1996
ഡോ. വര്‍ഗീസ്‌ മാത്യു
കാലഘട്ടം    09 Sep 1996 - 15 Sep 2002
ശ്രീ. ആര്‍.ഹരികുമാര്‍
കാലഘട്ടം    16 Sep 2002 - 13 Nov 2002
ശ്രീ. ജോര്‍ജ് കോശി
കാലഘട്ടം    14 Nov 2002 - 19 Feb 2003
ശ്രീ. കുര്യന്‍ എബ്രഹാം
കാലഘട്ടം    20 Feb 2003 - 30 Jun 2004
ശ്രീ. പി.എം.ജോര്‍ജ്
കാലഘട്ടം    14 Jul 2004 - 31 Oct 2004
ശ്രീ. വി.എസ്.ബഷീര്‍
കാലഘട്ടം    01 Nov 2004 - 15 Apr 2005
ശ്രീ. ഈപ്പന്‍ ജോസഫ്‌
കാലഘട്ടം    15 Apr 2005 - 25 Sep 2005
ശ്രീ. പി.എം.ശിഹാബ്ദുദീന്‍
കാലഘട്ടം    26 Sep 2005 - 12 Jul 2006
ശ്രീ. എം.ഡി.ജോസ്മോന്‍
കാലഘട്ടം    12 Jul 2006 - 15 Dec 2010
ഡോ. ഫെബി വര്‍ഗീസ്‌
കാലഘട്ടം    15 Dec 2010 - 11 Sep 2015
ഡോ.സജി ബഷീര്‍
കാലഘട്ടം    11 Sep 2015 - 04 Jun 2016
ഡോ. എം. ബീന ഐഎഎസ്
കാലഘട്ടം    04 Jun 2016 - 05 Jan 2017
ഡോ. ഫെബി വര്‍ഗീസ്‌
കാലഘട്ടം    06 Jan 2017 - 04 Oct 2019
പി എൻ അനിൽകുമാർ
കാലഘട്ടം    04 Oct 2019 - 19 Mar 2020
ശ്രീ. വി ജയകുമാരന് പിള്ള
കാലഘട്ടം    19 Mar 2020 - 23 Feb 2021
ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ ടി ഒ
കാലഘട്ടം    23 Feb 2021 - 01 Oct 2021