ചെയർമാൻ


:   ശ്രീ.അഡ്വ. പീലിപ്പോസ് തോമസ്
:   കെ.എസ്.ഐ.ഇ, തിരുവനന്തപുരം
:  
:  
.

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ.രാജീവ് ജി
:   കെ.എസ്.ഐ.ഇ, തിരുവനന്തപുരം
:  
:  
.

ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ.രാജീവ് ആർ
:  
:  
:  
.

ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ..വേങ്ങയിൽ ഷംസു
:   വേങ്ങയിൽ വീട്, വേങ്ങ.പി.ഒ ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
:   9947637580
:   vengayilshums@gmail.com
.

ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ.
:  
:  
:  
.