ചെയര്‍മാന്‍ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ ടി ഒ
:   ചെയര്‍മാന്‍ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ , കെ.എസ്.ഐ.ഇ, തിരുവനന്തപുരം
:  
:  
.


:   .
:  
:   04712518210
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .വേങ്ങയിൽ ഷംസ്
:   വേങ്ങയിൽ വീട്, വേങ്ങ.പി.ഒ ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
:   9947637580
:   vengayilshums@gmail.com
.


:   .
:  
:   04712518424
:  
.