ചെയര്‍മാന്‍


:   ശ്രീ. സ്കറിയ തോമസ്
:   ചെയര്‍മാന്‍, കെ.എസ്.ഐ.ഇ, തിരുവനന്തപുരം
:  
:  
.

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍


:   ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ ടി ഒ
:   മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം
:   0471 2320208
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .
:  
:  
:  
.


:   .വേങ്ങയിൽ ഷംസ്
:   വേങ്ങയിൽ വീട്, വേങ്ങ.പി.ഒ ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
:   9947637580
:   vengayilshums@gmail.com
.