ശ്രീ എസ്സ് പീർ മുഹമ്മദ്
കാലഘട്ടം    25 Apr 1973 - 24 Apr 1978
ശ്രീ എം എസ് കെ രാമസ്വാമി ഐഎസ്സ്
കാലഘട്ടം    23 Aug 1978 - 04 Dec 1978
ശ്രീ സി എം രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ഐ പി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    04 Dec 1978 - 04 Dec 1984
ശ്രീ കെ രാമഭദ്രൻ നായർ
കാലഘട്ടം    07 Dec 1984 - 03 Dec 1986
ശ്രീ കെ ആർ രാജൻ ഐ എ എസ്സ്
കാലഘട്ടം    03 Dec 1986 - 27 Jul 1987
ശ്രീ ഗോപാൽ കൃഷ്ണ പിള്ള ഐ എ എസ്സ്
കാലഘട്ടം    27 Jul 1987 - 02 May 1988