ശ്രീ. എസ്സ്. പീർ മുഹമ്മദ്
കാലഘട്ടം    25 Apr 1973 - 24 Apr 1978
ശ്രീ. എം. എസ്. കെ. രാമസ്വാമി ഐ.എ.സ്സ്.
കാലഘട്ടം    23 Aug 1978 - 04 Dec 1978
ശ്രീ. സി. എം. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ഐ.പി.എസ്സ്
കാലഘട്ടം    04 Dec 1978 - 04 Dec 1984
ശ്രീ. കെ. രാമഭദ്രൻ നായർ
കാലഘട്ടം    07 Dec 1984 - 03 Dec 1986
ശ്രീ. കെ. ആർ. രാജൻ ഐ.എ.എസ്സ്
കാലഘട്ടം    03 Dec 1986 - 27 Jul 1987
ശ്രീ. ഗോപാൽ കൃഷ്ണ പിള്ള ഐ.എ.എസ്സ്
കാലഘട്ടം    27 Jul 1987 - 02 May 1988
ശ്രീ കെ കെ വിജയകുമാർ ഐ എ എസ്സ്
കാലഘട്ടം    02 May 1988 - 24 May 1988
ശ്രീ എം കെ ജോസഫ് ഐ പി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    24 May 1988 - 31 Jul 1989
ശ്രീ കെ മോഹന ചന്ദ്രൻ ഐ എ എസ്സ്
കാലഘട്ടം    01 Aug 1989 - 10 Aug 1989
ശ്രീ എ വി വെങ്കടാചലം ഐ പി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    11 Aug 1989 - 03 Jul 1991
ശ്രീ രാജഗോപാൽ നാരായൺ ഐ പി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    04 Jul 1991 - 30 Apr 1993
ഡോ പി ജെ അലക്സാണ്ടർ ഐ പി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    19 May 1993 - 31 Aug 1994
ഡോ സരള ഗോപാലൻ ഐ എ എസ്സ്
കാലഘട്ടം    02 Sep 1994 - 31 May 1995
ശ്രീ സ്കറിയ തോമസ്
കാലഘട്ടം    05 Oct 2016 - 18 Mar 2021
ശ്രീ ഗംഗാധരൻ ടി ഒ
കാലഘട്ടം    13 Jul 2021 - 10 Nov 2021
ശ്രീമതി മാലതി എസ്സ്
കാലഘട്ടം    10 Nov 2021 - 26 Nov 2021