ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ മന്ത്രി


ശ്രീ. പി. രാജീവ്

ചെയർമാൻ


അഡ്വ. പീലിപ്പോസ് തോമസ്

മാനേജിഠഗ് ഡയറക്ടർ


ശ്രീ. രാജീവ് ജി
  download organisation chart