ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ മന്ത്രി


ശ്രീ. പി. രാജീവ്

ചെയർമാൻ


ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ ടി ഒ

മാനേജിഠഗ് ഡയറക്ടർ


ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ ടി ഒ
  download organisation chart